Akt zgonu

Akt zgonu to dokument, który daje upoważnienie zakładowi pogrzebowemu oraz innym instytucjom na uruchomienie wszelkich procedur związanych z organizacją pochówku.

Po śmierci danej osoby należy zgłosić jej zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Do zgłoszenia zgonu uprawnione są następujące osoby:

  • współmałżonek zmarłej osoby
  • pozostała rodzina – np. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
  • pełnomocnik jednej z powyższych osób

a w dalszej kolejności

  • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały
  • administrator domu, w którym nastąpił zgon

Akt zgonu wzów

Zgłoszenia zgonu w urzędzie stanu cywilnego (USC) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli natomiast dana osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej — czas ten ulega skróceniu jedynie do 24 godzin od momentu zgonu.

Należy pamiętać, że zgon zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca, w którym nastąpił zgon.

Aby otrzymać akt zgonu należy przygotować następujące dokumenty:

  • karta zgonu — wystawiona przez lekarza, który stwierdził zgon,
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do okazania (np. dowód osobisty lub paszport).

Wystawienie aktu zgonu jest usługą bezpłatną.

Kierownik USC dokona rejestracji zgonu – i sporządzi akt zgonu – w dniu jego zgłoszenia. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje jeden bezpłatny skrócony odpis aktu zgonu.

Zgłoszenie zgonu – oraz uzyskanie aktu zgonu – automatycznie skutkuje wymeldowaniem osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego albo tymczasowego oraz unieważnieniem dowodu osobistego tejże osoby.