Karta zgonu

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem, który należy uzyskać po śmierci Bliskiej Osoby.

Karta zgonu to podstawowy i niezbędny dokument, który należy uzyskać w przypadku śmierci Bliskiej Osoby lub w przypadku podjęcia się zadania organizacji pogrzebu Zmarłego.

Kartę zgonu wystawia lekarz, stwierdzający zgon. Zazwyczaj jest to lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) zwany też lekarzem rodzinnym czyli lekarz, który w okresie 30 dni przed zgonem udział Osobie Zmarłej świadczeń lekarskich. W przypadku niemożności wezwania tego lekarza (np. poza godzinami pracy ośrodka zdrowia) należy wezwać lekarza Pogotowia Ratunkowego.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub innej jednostce leczniczo-opiekuńczej kartę zgonu wystawia lekarz danej placówki.

Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym, aby zlecić zakładowi pogrzebowemu transport ciała Osoby Zmarłej do chłodni.

Karta zgodny wzór

Także na podstawie karty zgonu uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu. To dokument, który jest konieczny do przeprowadzenia pochówku. Od 1 marca 2015 roku karta zgonu wystawiana jest w jednym egzemplarzu. Możliwe jest sporządzenie jej zarówno w postaci papierowej potwierdzonej własnoręcznym podpisem – jak i w postaci elektronicznej tzn. w formie elektronicznego dokumentu, który jest uwierzytelniony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby, która sporządza kartę zgonu.

Warto wiedzieć, że do wystawienia karty zgonu nie jest konieczne podanie przyczyny zgonu. Jeśli ustalenie przyczyn zgonu wiąże się ze znaczącymi trudnościami a jednocześnie gdy nie istnieje podejrzenie samobójstwa lub też udziału osób trzecich w zgonie Zmarłego – w miejscu odpowiednim na wpisanie przyczyny zgonu w karcie zgonu dokonuje się adnotacji „przyczyna zgonu nieustalona”.