Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu jest przedsięwzięciem kosztownym, dlatego warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak zasiłek pogrzebowy. Czym on jest, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać?

W obliczu utraty bliskiej osoby, ostatnią rzeczą o jakiej myśli Jego rodzina, są finanse. Niemniej jednak organizacja pogrzebu jest przedsięwzięciem kosztownym, dlatego warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak zasiłek pogrzebowy. Czym zatem jest zasiłek pogrzebowy, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać?

Czym jest i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pomocowe, które wypłacane jest przez ZUS lub KRUS w przypadku śmierci bliskiej osoby. Mogą o niego ubiegać się osoby spokrewnione, ale nie tylko. Również przyjaciele, sąsiedzi, a nawet różnego rodzaju instytucje, takie jak chociażby gminy, kościoły czy domy opieki. Warunkiem jest jednak to, aby osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy faktycznie poniosła koszty pogrzebowe.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie uprawnionej w przypadku śmierci:
• osoby ubezpieczonej, która podlegała ubezpieczeniom emerytalnym oraz rentowym,
• osoby, która pobiera emeryturę bądź rentę,
• osoby, która choć w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, to spełniała warunki do ich uzyskania,
• członka rodziny – współmałżonka (nawet jeśli małżeństwo było w separacji); rodziców (macochy, ojczyma i osoby przysposabiającej); dzieci własnych, a także dzieci z drugiego małżonka, dzieci przysposobionych oraz dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej czy przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności; rodzeństwa, dziadków oraz wnuków,  jak również tych osób, nad którymi została ustanowiona opieka prawna,
• osoby ubezpieczonej, w przypadku, której ubezpieczenie ustało pod warunkiem jednak, że jej śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, bądź też zasiłku macierzyńskiego.

komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy należy złożyć niezbędne dokumenty wraz z wnioskiem w ZUS (wniosek Z-12) lub też w KRUS (wniosek SR-26). Mamy na to 12 miesięcy od daty śmierci. Można to zrobić w sposób tradycyjny lub online.

Wśród niezbędnych dokumentów muszą się znaleźć:
• skrócony odpis aktu zgonu, zaś w przypadku urodzenia martwego dziecka – akt urodzenia ze stosowaną adnotacją,
• oryginały rachunków, potwierdzające poniesienie kosztów z racji organizacji pogrzebu,
• dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą, (skrócone odpisy aktu stanu cywilnego),
• zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu.

Na wypłacenie zasiłku pogrzebowego czeka się do 30 dni od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W praktyce procedura ta przebiega jednak znacznie szybciej. Pieniądze mogą być wysłane na konto lub listownie – zależnie od wskazania formy we wniosku.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Osobom najbliższym, do których zaliczają się członkowie rodziny, przysługuje zasiłek w wysokości 4000 zł. Pozostałe osoby otrzymają tyle, ile przeznaczały na organizację pogrzebu, nie więcej jednak niż 4000 zł.