Zasiłek pogrzebowy 2020

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż organizacja uroczystości pogrzebowej wiąże się z wieloma wydatkami. Śmierć często przychodzi niespodziewanie i należy pamiętać, że istnieje coś takiego jak zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy są to środki finansowe, jakie przysługują w ramach rekompensaty za koszty organizacji pogrzebu w ramach ZUS, KRUS lub MSWiA.

Poniżej zebrane zostały informacje o zasadach przyznawania zasiłków przez ZUS, KRUS i MSWiA.

 

Zasiłek pogrzebowy ZUS

1. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy ZUS

Przysługuje osobom, które pokryły koszty pogrzebu:

• członkowi rodziny(małżonek, rodzice, ojczym, macocha, dzieci własne, małżonka lub przysposobione, dzieci w ramach rodziny zastępczej lub przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna)
• domowi pomocy społecznej
• powiatowi
• gminie
• pracodawcy
• obcej osobie
• osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego

2. Kiedy przysługuje zasiłek ZUS

Przysługuje po śmierci:
• osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
• osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
• osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
• osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
• osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
• osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
• cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
• osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
• osoby, która pobierała rentę socjalną,
• osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
• osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
• członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

3. Wysokość zasiłku pogrzebowego ZUS

Kwota świadczenia wynosi 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. W razie organizacji uroczystości i tym samym poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

4. Jakie dokumenty złożyć do ZUS

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

5. Kiedy złożyć dokumenty

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.

 

Zasiłek pogrzebowy KRUS

1. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z KRUS:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:
• ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
• uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
• członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2 (małżonek: wdowa, wdowiec, rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna).
• osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać:
• dom pomocy społecznej,
• gmina,
• powiat,
• osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
• inna osoba niż członek rodziny.

2. Wysokość zasiłku pogrzebowego KRUS

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny (inna osoba) poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny (innej osobie) w kwocie 4.000 zł.

3. Jakie dokumenty złożyć do KRUS

• Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
• skrócony odpis aktu zgonu
• Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
• dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

4. Kiedy złożyć dokumenty

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

zasiłek pogrzebowy 2020

Zasiłek pogrzebowy MSWiA

1. Komu przysługuje zasiłek z MSWiA:

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca zasiłki pogrzebowe po zmarłych:
emerytach i rencistach policyjnych;
członkach rodzin emerytów i rencistów policyjnych(małżonek- wdowa i wdowiec, rodzice- w tym ojczym, macocha, osoby przysposabiające, dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również po osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

2. Wysokość zasiłku pogrzebowego MSWiA

W razie śmierci członka rodziny, policjantowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł, jeśli koszty pogrzebu ponosi policjant. W razie, kiedy koszty pogrzebu ponosi inna osoba zasiłek przysługuje w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów pogrzebu, nie więcej niż 4000 zł.

3. Jakie dokumenty złożyć:

wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego jest dostępny w Punktach Obsługi Klienta ZER MSWiA, a także na stronie internetowej Zakładu w zakładce Formularze)
skrócony odpis aktu zgonu,
oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty)