Zasiłek pogrzebowy – ile się czeka?

Ponosząc koszty pogrzebu zmarłej osoby, liczyć można na rekompensatę finansową w formie zasiłku pogrzebowego. Czym charakteryzuje się ten rodzaj świadczenia i ile trzeba czekać na jego wypłatę?

Ponosząc koszty pogrzebu zmarłej osoby, liczyć można na rekompensatę finansową w formie zasiłku pogrzebowego. To sposób na odzyskanie przynajmniej części poniesionych wydatków. Czym charakteryzuje się ten rodzaj świadczenia i ile trzeba czekać na jego wypłatę?

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to specyficzne świadczenie społeczne, wypłacane przez określoną instytucję państwową. W przypadku większości osób ubezpieczonych zajmuje się tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rolnikom zasiłek pogrzebowy wypłaca natomiast Kasa Rolnicza Ubezpieczenia Społecznego. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu po śmierci Bliskiej Osoby. Taka forma świadczenia przysługuje nie tylko rodzinie zmarłego, ale również jego przyjaciołom czy sąsiadom. Nierzadko dotyczy to również określonej instytucji, z którą związany był Zmarły. Wypłata zasiłku pogrzebowego przysługuje tym samym wszystkim, którzy pokryli faktyczne koszty związane z pochówkiem ubezpieczonego zmarłego. Świadczenia wypłacane przez ZUS oraz KRUS pozwalają na przynajmniej częściowy zwrot wydatków na pogrzeb.

zasiłek pogrzebowy

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przyznawany jest wyłącznie w przypadku pochowania śmierci osoby ubezpieczonej. Zmarły musi więc podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Na świadczenia można liczyć także w przypadku śmierci ubezpieczonego, którego ubezpieczenie z jakiegoś powodu ustało. Warunkiem w takiej sytuacji jest fakt nastąpienia śmierci w czasie pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Zasiłek pogrzebowy jest też wypłacany wówczas, jeżeli w dniu śmierci zmarły nie posiadał ustalonego prawa do renty lub emerytury, ale spełniał warunki do ich uzyskania i otrzymywania. Na świadczenia można liczyć również w sytuacji, gdy umrze członek rodziny – np. małżonek, rodzic, ojczym, macocha czy osoba przysposabiająca. Zasiłek jest wypłacany po śmierci potomstwa, dzieci przysposobionych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci umieszczonych i wychowanych w rodzinie zastępczej. Na środki można też liczyć w przypadku zgonu innych osób o ustanowionej opiece prawnej, np. wnuków, rodzeństwa czy dziadków. Więcej informacji tutaj.

Jak długo trzeba czekać na wypłacenie zasiłku?

Zgodnie z informacjami podanymi na rządowej stronie internetowej, wypłacenie zasiłku pogrzebowego odbywa się w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia wymaganych dokumentów w odpowiedniej placówce. W zależności od preferencji, świadczenie to można wpłacić na rachunek bankowy wnioskodawcy lub przesłać na podany adres korespondencyjny. Pierwsze rozwiązanie jest znacznie szybsze. Należy pamiętać, że ZUS i KRUS mogą odmówić przyznania zasiłku. W takiej sytuacji można odwołać się od tej decyzji w rejonowym sądzie pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy to zrobić za pośrednictwem oddziału ubezpieczyciela, który wydał nieprzychylną decyzję. Na odwołanie wnioskodawca ma czas jednego miesiąca, licząc od momentu otrzymania decyzji odmownej z ZUS lub KRUS.