Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe wsparcie finansowe, pozwalające na sfinansowanie przynajmniej części kosztów pogrzebu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

W celu złagodzenia dotkliwego ciężaru finansowego jakim jest uregulowanie kosztów pogrzebu uprawnione osoby mogą starać się o uzyskanie zasiłku pogrzebowego. Od 1 marca 2011 roku jego wysokość to 4000 zł.

O zasiłek pogrzebowy na opłacenie kosztów pogrzebu Osoby Zmarłej mogą się starać osoby, które pokrywają koszty pogrzebu. Są to odpowiednio:

 • członkowie rodziny Zmarłego
 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoba obca biorąca na siebie zobowiązanie organizacji pogrzebu

Pod określeniem „członkowie rodziny” znajdują się następujące grupy osób:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje z tytułu – TYLKO JEDNEGO – śmierci osoby, która:

 1. ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. jest ubezpieczona w ZUS,
 4. ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. jest cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, pobierającą świadczenie pieniężne,
 8. pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. pobierała rentę socjalną,
 10. zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Starania o uzyskanie zasiłku pogrzebowego można zlecić zakładowi pogrzebowemu. Wtedy wszelkie operacje finansowe związane z zasiłkiem przebiegają najczęściej bezgotówkowo.

Jeżeli jednak decydują się Państwo na wypłatę zasiłku we własnym zakresie to należy przygotować następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – to konieczne będą kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Jeśli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Może się jednak tak zdarzyć, że – z różnych względów – zasiłek pogrzebowy nie przysługuje. W takiej sytuacji koniecznym jest udanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o zorganizowanie i opłacenie kosztów pogrzebu. Opieka Społeczna przeprowadza „wywiad środowiskowy”. Jeśli jego wynik jest pozytywny w kontekście danej sprawy – zostaje podjęta decyzja o sfinansowaniu pochówku osoby zmarłej. W efekcie podjętej decyzji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zleca pochówek osoby zmarłej firmie pogrzebowej, która na danym terenie jest odpowiedzialna za realizację pochówków socjalnych.

Wysokość zasiłku pogrzebowego to:

 • 4000 zł – dla członka rodziny – niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4000 zł – dla osoby obcej lub pracodawcy, domu pomocy społecznej,  gminy,  powiatu, osoby prawnej kościoła lub związku wyznaniowego
 • jeśli koszty pogrzebu ponosi więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega proporcjonalnemu podziałowi między te osoby lub podmioty

Dokumenty które należy przedstawić w ZUS-ie to:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo danej osoby z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego należy złożyć – poza szczególnymi przypadkami – w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu mają być sfinansowane. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku.

Te szczególne przypadki uniemożliwiające dotrzymanie terminu 12 miesięcy to:

 • późniejsze odnalezienie ciała lub zidentyfikowanie osoby zmarłej w terminie późniejszym
 • inne przyczyny całkowicie niezależne od osoby odpowiedzialnej za organizację pogrzebu

Wtedy termin 12 miesięcy liczy się od dnia pogrzebu, a do dokumentów zwyczajnie wymaganych w przypadku starania o uzyskanie zasiłku pogrzebowego należy dołączyć także kolejne dokumenty, które stanowią potwierdzenie opóźnienia procedur. Są to najczęściej:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu
 • inny dokument urzędowy